Cens d’animals de companyia

Els propietaris/es de gossos, gats o fures cal que es dirigeixin a les oficines municipals per comunicar l’alta o qualsevol altra modificació de les dades ja existents (la baixa o un canvi de domicili o de propietari), a fi d’actualitzar les dades del Cens municipal d’animals de companyia.

Per censar per primera vegada una mascota cal aportar la cartilla sanitària i les dades del microxip de l’animal. La inscripció és totalment gratuïta.

Cal recordar que tenir identificats i censats els animals de companyia és obligatori. No tenir inscrit un gos, un gat o una fura en el cens municipal es considera una infracció, que pot comportar una sanció de 100 a 400 euros (Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, Text refós de la Llei de protecció dels animals).