Impost de Béns Immobles (IBI)

Rebuts domiciliats
Els rebuts domiciliats es carregaran al compte en dues fraccions del 50%:
• Primera fracció: el 15 de maig de 2021.
• Segona fracció: l’1 d’octubre de 2021.

Rebuts no domiciliats
• Podeu realitzar el pagament del 15 d’abril fins el 15 de juny de 2021.