Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles

Aquest any la Generalitat de Catalunya ha implantat un nou impost pels vehicles de tracció mecànica de combustió.

Per a més informació i poder consultar l’impost del vostre vehicle podeu accedir a la pàgina web: impostco2.gencat.cat

Quan s’ha de pagar l’impost?

En el cas que haguéssiu domiciliat el pagament de l’impost abans del 15 de juliol, el càrrec al compte es farà a partir del dia 5 de novembre.

Si no heu domiciliat l’impost, a partir d’aquest mes d’octubre rebreu una notificació al vostre domicili fiscal amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés. També podeu optar per accedir al padró amb identificació digital abans de rebre aquesta notificació i efectuar el pagament.