Pressupost 2021

El pressupost és una eina municipal que permet al consistori planificar i controlar els ingressos que es preveuen rebre i les despeses que com a màxim es podrà comprometre durant l’any.

A continuació es detallen les xifres del pressupost 2021 per capítols, tant de les despeses com dels ingressos.

Cal destacar que en l’actualitat l’Ajuntament, tot i les inversions realitzades durant els anys anteriors, no té cap deute pendent en concepte de préstecs concertats amb entitats bancàries ni tampoc se’n preveu concertar cap de nou durant l’any 2021.

A l’apartat «Seu Electrònica –> Govern obert i transparència», es troben disponibles els pressupostos dels exercicis anteriors on properament estarà disponible el pressupost 2021.