Tall d’aigua previst

Durant la primera quinzena d’octubre es durà a terme una revisió dels rebuts impagats d’aigua del 4t trimestre de 2019 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2020.

Els comptadors amb rebuts pendents de pagament, d’un o varis trimestres dels esmentats, seran precintats el dia 20 d’octubre de 2021, tal com s’ha notificat particularment a les persones afectades els últims mesos.