Comunicació i autorització per encendre foc

Què és i perquè serveix?

Depenent de l’època de l’any i la zona on es realitza l’actuació es necessitarà una comunicació o una autorització per poder encendre foc.

Qui ho pot demanar?

Persones que vulguin encendre foc per una activitat concreta en el terme municipal.

Documentació que cal presentar

Sol·licitud

Quan es pot fer?

1.- En el cas del nucli urbà.

S’haurà de presentar una comunicació de crema per poder fer foc. [Descarrega imprès Comunicació de crema]

2.- En terreny forestal i urbanitzacions.

Del 16 d’octubre al 14 de març s’haurà de tramitar una comunicació de crema davant de l’Ajuntament, a través de l’EACAT.

A fi i efecte de facilitar l’entrada de dades es pot omplir el següent imprès. [Descarrega imprès Autorització per encendre foc]

** És requisit indispensable facilitar un número de telèfon mòbil.

Del 15 de març al 15 d’octubre està prohibit encendre foc. Tot i així en casos excepcionals s’autoritzarà la crema per part dels agents rurals i altres agents de l’autoritat prèvia sol·licitud d’autorització per encendre foc.

Preu

No té cap cost.

Com i on es demana

    • A l’Ajuntament
◦ Presencialment, a les oficines municipals.
◦ A la pàgina web municipal: Seu electrònica → Tràmits i gestions → Comunicació per encendre foc.

    • Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
◦ A la pàgina web: agricultura.gencat.cat

Telèfon d’emergències per incendis forestals a Catalunya marcar el 112.

Observacions

1. Condicions generals per encendre foc.

Si el propietari del terreny revoca el permís per encendre foc, l’autorització queda anul·lada.

Abans de dur a terme l’actuació s’ha de consultar el nivell de PLA ALFA existent a la zona. Aquesta consulta es pot realitzar trucant al 012, per internet, o als agents rurals de la zona.

És convenient disposar de telèfon per poder donar avís immediat davant de qualsevol incidència.

Cal disposar d’algun mitjà per tal de controlar el foc.

La persona sol·licitant es responsabilitza de qualsevol falta o dany que es produeix mentre fa el foc.

La persona sol·licitant no s’ha d’apartar del foc mentre duri i s’ha d’assegurar que ha quedat apagat del tot quan se’n vagi (és a dir, s’ha d’assegurar que el foc no es revifarà per cap circumstància).

Els agents rurals poden imposar condicions de seguretat complementàries.

Cal atendre les indicacions dels agents de l’autoritat referent a les actuacions de prevenció d’incendis.

El lloc es deixarà net de brossa i deixalles.

Cal netejar el perímetre del foc de vegetació herbàcia en un radi de 3,5 metres. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres de terra.

Tan sols es poden cremar restes vegetals. No es poden cremar ni deixalles ni residus de cap mena

2. Mesures preventives obligatòries.

Hi ha d’haver sempre una persona responsable d’atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància constant.

La crema començarà i acabarà amb llum de dia.

Si el foc creix amb flames de més de 3 metres per un excés de combustible, s’ha d’apagar immediatament.

No s’ha d’encendre foc amb vent superior a 10 km/h. Si començar a bufar un cop encès, el foc s’ha d’apagar immediatament. ( un vent de 10 km/h fa moure les fulles).

A les finques properes a les autopistes, carreteres o vies fèrries, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.

El foc s’ha d’apagar fins a tenir la completa seguretat que ni fumegi ni hi quedi gens de brasa. No s’abandonarà el lloc fins després d’apagar completament el foc.

3. En el cas de què en el moment de la comunicació de la crema estigui activat el PLA ALFA no es podrà presentar la sol·licitud fins que aquest estigui desactivat.